รายงาน

ค้นหาจาก :
ชื่อหน่วยงาน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
วันที่
ถึง
#
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ที่อยู่
งบประมาณ
วันที่รับโครงการ
สถานะ
121
โรงเรียนบ้านพร่อน
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านพร่อน ตำบล : พร่อน อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
25 พฤษภาคม 2560
122
โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านจืองา ตำบล : เปาะเส้ง อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
25 พฤษภาคม 2560
123
โรงเรียนบ้านไทรงาม
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านกูแมปาแย ตำบล : เปาะเส้ง อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
25 พฤษภาคม 2560
124
โรงเรียนบ้านปงตา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านปงตา ตำบล : บือมัง อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
25 พฤษภาคม 2560
125
โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านตะโละเลาะ ตำบล : บือมัง อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
24 พฤษภาคม 2560
126
โรงเรียนพัฒนาบาลอ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านบาลอ ตำบล : บาลอ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
24 พฤษภาคม 2560
127
โรงเรียนบ้านเกียรติ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านเกี๊ยะ ตำบล : เนินงาม อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
24 พฤษภาคม 2560
128
โรงเรียนบ้านพรุ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ตำบล : ท่าธง อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
24 พฤษภาคม 2560
129
โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านมะนังบูเกะ ตำบล : ตะโล๊ะหะลอ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
24 พฤษภาคม 2560
130
โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านจะกว๊ะ ตำบล : จะกว๊ะ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
24 พฤษภาคม 2560
131
โรงเรียนบ้านแหลมทราย
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านแอแก็ง ตำบล : เกะรอ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
24 พฤษภาคม 2560
132
โรงเรียนบ้านพอแม็ง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง(สาตอ) ตำบล : กายูบอเกาะ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
24 พฤษภาคม 2560
133
โรงเรียนบ้านคูวอ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านคูวอ ตำบล : กอตอตือร๊ะ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
24 พฤษภาคม 2560
134
โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง ตำบล : สะเตงนอก อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
135
โรงเรียนบ้านบุรินทร์
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านบุ๊ ตำบล : ลิดล อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
136
โรงเรียนวัดลำพะยา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านทำเนียบ ตำบล : ลำพะยา อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
137
โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบล : ยุโป อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
138
โรงเรียนบ้านจาหนัน
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านจาหนัน ตำบล : พร่อน อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
139
โรงเรียนบ้านตาสา
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านตาสา ตำบล : พร่อน อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95160
5000
24 พฤษภาคม 2560
140
โรงเรียนประชาอุทิศ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านกูแบปุโรง ตำบล : บันนังสาเรง อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
24 พฤษภาคม 2560
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page