รายงาน

ค้นหาจาก :
ชื่อหน่วยงาน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
วันที่
ถึง
#
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ที่อยู่
งบประมาณ
วันที่รับโครงการ
สถานะ
61
โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านเจาะปันตัง ตำบล : บันนังสตา อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95130
5000
31 พฤษภาคม 2560
62
โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ - บ้าน- ตำบล : สะเตง อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
30 พฤษภาคม 2560
63
โรงเรียนบ้านลือมุ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านดูซงโต๊ะแม ตำบล : กรงปินัง อำเภอ : กรงปินัง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
30 พฤษภาคม 2560
64
โรงเรียนบ้านกรงปินัง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านสะเก ตำบล : กรงปินัง อำเภอ : กรงปินัง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
30 พฤษภาคม 2560
65
โรงเรียนบ้านสะโต
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านสะโต ตำบล : อาซ่อง อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
30 พฤษภาคม 2560
66
โรงเรียนบ้านตะโละ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านตะโละ ตำบล : ยะต๊ะ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
30 พฤษภาคม 2560
67
โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านตีบุ ตำบล : ยะต๊ะ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
30 พฤษภาคม 2560
68
โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านอูแบ ตำบล : ยะต๊ะ อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
30 พฤษภาคม 2560
69
โรงเรียนบ้านกือแล
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านกือแล ตำบล : เนินงาม อำเภอ : รามัน จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95140
5000
30 พฤษภาคม 2560
70
โรงเรียนบ้านกะตูปะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านกะตูปะ ตำบล : บันนังสาเรง อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
30 พฤษภาคม 2560
71
โรงเรียนบ้านพงยือไร
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านพงยือไร ตำบล : บันนังสาเรง อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95000
5000
29 พฤษภาคม 2560
72
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ ตำบล : ถ้ำทะลุ อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95130
5000
29 พฤษภาคม 2560
73
โรงเรียนบ้านรานอ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านกาสัง ตำบล : ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95130
5000
29 พฤษภาคม 2560
74
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านซีเยาะ ตำบล : บาโงยซิแน อำเภอ : ยะหา จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95120
5000
29 พฤษภาคม 2560
75
โรงเรียนบ้านราโมง
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านราโมง ตำบล : ยะรม อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
29 พฤษภาคม 2560
76
โรงเรียนสังวาลย์วิท 5
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านบ้านจันทรัตน์ ตำบล : ยะรม อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
29 พฤษภาคม 2560
77
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 94
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบล : ตาเนาะแมเราะ อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
29 พฤษภาคม 2560
78
โรงเรียนบ้านศรีนคร
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านนครธรรม ตำบล : คีรีเขต อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95150
5000
28 พฤษภาคม 2560
79
โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านศรีท่าน้ำ ตำบล : ธารโต อำเภอ : ธารโต จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95150
5000
27 พฤษภาคม 2560
80
โรงเรียนบ้านธารมะลิ
Packet บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านธารมะลิ ตำบล : อัยเยอร์เวง อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัสไปรษณีย์ : 95110
5000
27 พฤษภาคม 2560
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page