รายงาน

ค้นหาจาก :
ชื่อหน่วยงาน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
วันที่
ถึง
#
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ที่อยู่
งบประมาณ
วันที่รับโครงการ
สถานะ
181
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
1200000
25 พฤศจิกายน 2556
182
องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง
รถน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
1000000
25 พฤศจิกายน 2556
183
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
รถกระเชา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
1000000
25 พฤศจิกายน 2556
184
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
1000000
22 พฤศจิกายน 2556
185
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
รถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
1000000
22 พฤศจิกายน 2556
186
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี
1
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
1000000
22 พฤศจิกายน 2556
187
องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
1000000
21 พฤศจิกายน 2556
188
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
1000000
21 พฤศจิกายน 2556
189
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
1000000
20 พฤศจิกายน 2556
190
องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
1200000
20 พฤศจิกายน 2556
191
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
1000000
20 พฤศจิกายน 2556
192
เทศบาลตำบลนาประดู่
รถ
เทศบาลตำบลนาประดู่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
1000000
20 พฤศจิกายน 2556
193
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
1200000
20 พฤศจิกายน 2556
194
องค์การบริหารส่วนตำบลกวะหวะ
รถ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวะหวะ ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
1000000
20 พฤศจิกายน 2556
195
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
1200000
19 พฤศจิกายน 2556
196
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
1200000
19 พฤศจิกายน 2556
197
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
รถกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
1200000
19 พฤศจิกายน 2556
First Page Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next Last Page